Teglholmen

Området er præget af nye boligbebyggelser, udført som længehuse eller karréer.
Byggegrunden ligger mellem Teglholmsgade og den langsgående fælles grønning. Grunden har en langstrakt karakter i øst – vestgående retning, der indbyder til en anden bygningsform. Samtidig er det oplagt at orientere boligerne mod nord og syd, der giver de bedste udsigts- og lysforhold.

Vilhelm Lauritzen Arkitekter har som grundidé ønsket at skabe en sammenhængende bebyggelse, der skaber varierede gårdrum og øvrige rumligheder. Den langstrakte bygningskrop afspejler grundens geometri og de to store gårdrum mod syd trækker den fælles grønning helt ind til bygningen.

Den langstrakte form giver endvidere en naturlig zoneopdeling mellem parkering, bygning og haveanlæg.

Bygherre
PenSam, KPC og Sjælsø Management
Samarbejde
MOE A/S
Beliggenhed
Sydhavnen
Areal
22.280 m2
Status
Konkurrence vundet 2016, igangværende

 

 

Huset fremstår med to facader. Den tunge murede facade mod nord danner således ryg mod Teglholmsgade og Teglholms Allé. Vinduerne er reduceret i forhold til sydfacaden for at understrege husets tyngde mod gaden.

Mod syd udføres bygningen med en glasfacade med store vinduespartier samt altaner. Facaden har en meget åben karakter som kontrast til nordfacaden, og det er hensigten at denne del af huset skal opleves som levende, således kan man følge med i livet på/fra altaner og terrasser.

Landskabet understreger bygningens geometri med et langstrakt stiforløb, der binder gårdrummene på nord- og sydsiden sammen. Stien udformes som et gennemgående aktivitetsstrøg, der indeholder legefaciliteter etc.

 

 

×