Novozymes Innovation Campus designet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter
Fotograf Mads Frederik

Novozymes Innovation Campus

Novozymes Innovation Campus, i Lyngby-Taarbæk Kommune, begynder med landskabet, som de additivt placerede bygningsvolumener lægger sig ind i – og bliver en del af.

Novozymes ligger øst for Helsingørmotorvejen. Den oprindelige natur på grunden har været blandet løvskov, som den opleves i Jægersborg Dyrehave. Historisk har området været udnyttet af mennesker i mange hundrede år, og landskabet har udviklet sig med læhegn, dyrkede agre og græsning. De åbne marker benyttes i dag til landbrug og til rekreativt brug. På grunden ses et markant eksisterende læhegn på støjvolden mod vest, den trekantede fredskov i syd samt enkelte rækker af levende hegn, der strækker sig mod vest og sydligt på grunden.

Grunden omkranses mod Hjortekærvej af trærækker med udsyn mellem træerne. Mod Rævehøjvej er det karakteristiske træk de tætte beplantninger og det åbne område med brede kig til grunden.

Landskabsprojektet omkring Novozymes tager udgangspunkt i disse eksisterende beplantningsmæssige landskabskvaliteter, sådan at der dannes forskellige rumlige oplevelser, der artikulerer overgangen mellem bygninger og åbent landskab.

Etape 1, der er første etape i udbygningen af Novozymes, er opbygget over fire sammenstillede kvadrater med hver sit atriumrum. To laboratorievolumener og to administrationsvolumener møder hinanden i hjørnerne. I sammenstillingen opstår et strøg, ”Exploration Lane”, der danner den rygrad, der samler anlæggets infrastruktur, og fordeler bevægelsesflowet ud i de enkelte bygninger.

Sammen med hovedindgangen, receptionen og mødecenteret ligger kantinen og multirummet i stueetagen og danner et levende mødested for husets brugere og besøgende. Ankomstrummet favner den besøgende såvel som den daglige bruger, og viser naturligt vejen videre.

Exploration Lane ligger i koblingen mellem kontor- og laboratoriebygningerne og sammenbinder de fire bygningsmoduler og deres atrier både horisontalt og vertikalt – både visuelt og fysisk i form af åbne trappe i atrierne. Exploration Lane er husets centrale nerve, der understøtter tværfagligt samarbejde og innovation. Her er der indrettet kaffeøer og nicher samt uformelle mødeområder sammen med større fælles projekt- og møderum.

Kontorområderne omfatter arbejdspladser i både administrations- og laboratoriebygningerne. Kontor- og projektområder er placeret på etagerne i alle bygninger omkring atrierne med kontorarbejdspladser langs facaderne og gangzone langs atrier i kanterne. I midterzonen er forskellige møde- og flexrum strategisk placeret.

Autoklaven, som indeholder autoklavering og opvaskefunktion, er en central fællesfunktion for alle laboratorier og er derfor placeret centralt i kælderen med nem adgang fra begge laboratoriebygninger.

Facadedesignet i den nye campus tilfører den samlede bebyggelse et roligt og homogent udtryk, der oplevet på afstand binder hele campus sammen, som en helhed i landskabet.

Bygningens nedre etage omkring indgangene, kantinen og mødecentret har et åbent og inviterende facadeudtryk med en udstrakt brug af glas, hvorimod bygningens øvre etager fremstår mere rolige og ensartede i tråd med den bagvedliggende kontor- eller laboratoriefunktion.

Facaderne står i en lys, sandstensfarvet teglsten, der brydes af præcist afsatte lodrette vindueshuller og langsgående skyggenoter, – tilbagetrukne bånd, der underopdeler facaderne vandret. Blændinger i facaden er beklædt med bronzeanodiserede, perforerede aluminiumspartier, der luftigt lægger sig ind i den tunge murstensfacade.

Tekniketagen er bearbejdet således, at den optræder integreret i bygningsvolumenerne, og fastholder billedet af additive, sammenvoksede monolitter.

Campus’ brugere nyder godt af de gode uderum, som bygningsanlæggets forskydninger danner. Kantzonen forstærkes af en generøs terrasse ved kantinen, en gårdhave og en mødehave. En nyanlagt, offentlig natursti lokker Novozymes´ medarbejdere til at holde ”Walk and Talk-møder” i det fri. Området vil løbende blive beplantet med udvalgte landskabselementer bl.a. trekantede lunde, der indrammer kikkene ud over markerne.

Ud over nye forsknings- og laboratoriefaciliteter bidrager Novozymes Innovation Campus med et kommende naturvidenskabeligt læringscenter, hvor studerende, besøgende, børn og naboer inviteres til at opdage potentialet i naturen.

Thomas West Jensen, partner i Vilhelm Lauritzen Arkitekter: ‘Novozymes nye center for forskning og innovation er en spændende opgave med stort perspektiv, i fin tråd med de stærke kompetencer, som Vilhelm Lauritzen Arkitekter har opbygget inden for laboratorie- og forskningsbyggeri. Den nye campus bliver et visionært projekt, der både vil få stor betydning for Novozymes som global førende virksomhed og for realiseringen af vidensby-visionen for Lyngby-Taarbæk’.

Novozymes Innovation Campus designet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter
Fotograf Mads Frederik
Bygherre
Novozymes A/S
Samarbejde
GHB Landskab, Rambøll
Beliggenhed
Dyrehavegårds Jorder, Lyngby
Areal
51.266 m2
Status
Realiseret i 2019
×